คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญจวรรณ เทียมจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภินันท์ วิทยอภิบาลกุล
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภิสรา นวลแก้ว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปารีณา พลายด้วง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปิติสกุล แก้วกาญจน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทร์สังสา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปวริศ เพชรกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓