กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทร์เพ็ญ เกตุชาติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุรีวรรณ ศรีชุมจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิริพร คาวินทร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางทิพวัลย์ ฐานะกาญจน์