ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ พงศ์ดำรงวิทย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517 - 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมมาศ นาลขาว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521 - 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศรี เพ็งจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522 - 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม เพ่งบุญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นางสงวน รัตนโกมล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายโกสม พัฒทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532 - ปัจจุบัน