พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

     และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์

    ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

     ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๗. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

     ประสิทธิผล

๘. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ

๙. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม

     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

๑๐. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

      เต็มศักยภาพ

๑๑. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดใน

      กฎกระทรวง

๑๒. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๑๓. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม

      แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง


เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

๒. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๔. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

    ต่อเนื่อง

๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

     อย่างมีสติสมเหตุสมผล

๖. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ

    ที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๗. ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๘. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๙. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑๐. สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

      รอบด้าน

๑๑. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

๑๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๑๓. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

      ศักยภาพ

๑๔. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

๑๕. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ

๑๖. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง