คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรโรจน์ นวลมังสอ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร : 0817197008
ชื่อ-นามสกุล : นายนฤป นวลมังสอ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ตัวแทนจาก : ผู้จัดการ
เบอร์โทร : 0819701871
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑาลินทร์ นวลมังสอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0928234058
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพรรณี วิทยอภิบาลกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0898677189
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย วิเชียรสราง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0899717429
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวัลย์ ฐานะกาญจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0831023410
ชื่อ-นามสกุล : นายโกสม พัฒทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0810806398