กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภิญโญ เพชรแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเรือนใจ นวลมังสอ