ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนเกตุชาติศึกษา  ก่อตั้งโดยนายเหมีย เกตุชาติ  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ทำการสอนใน   วัดสว่างอารมณ์ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเกตุชาติวิทยา นางสมศรี  นวลมังสอ เป็นเจ้าของและผู้จัดการ   นายรุ่ง ตุวินันท์ เป็นครูใหญ่ จนถึง พ.ศ.๒๕๑๒ ได้ปิดกิจการลง

   วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ขออนุญาตเปิดกิจการใหม่ ใช้ชื่อ โรงเรียนเกตุชาติศึกษา อยู่ติดถนนใหญ่บนที่ดินนางสมศรี  นวลมังสอ เลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ โดยได้ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา  ขออนุญาตมีนักเรียนครั้งแรก  ไม่เกิน  ๒๖๐  คน  มีครูทั้งหมดจำนวน  ๘  คน โดยนางสมศรี  นวลมังสอ  เป็นเจ้าของ  นายสวัสดิ์  พงศ์ดำรงวิทย์ เป็นครูใหญ่ และนายลำดวน ศรีไสยเพชร เป็นผู้จัดการ

  ปัจจุบันโรงเรียนเกตุชาติศึกษา  มีจำนวนนักเรียน ๖๓๖ คน บุคลากร ๔๒ คน จึงได้ขยายอาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน นายโกสม พัฒทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายนฤป นวลมังสอ เป็นผู้จัดการ และนายสุรโรจน์ นวลมังสอ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียน มีอาคารต่างๆ ดังนี้ อาคารเรียน ๔ หลัง อาคารห้องสมุด  ๑ หลัง  โรงอาหาร ๑ หลัง อาคารอเนกประสงค์  ๒ หลัง  สระว่ายน้ำ(เปี่ยมสุข)  อาคารสนามกีฬาอเนกประสงค์ (เกตุชาติอารีน่า) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ห้องประชุม  อยู่ในพื้นที่   ๒๐  ไร่