กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภูริดา ชนะวรรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเหมพัฒน์ สงคราม
ครู

นางสาวพลอยไพลิน เอ้งฉ้วน
ครู