ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อนุสรณ์นายเหมีย เกตุชาติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : ส.ช.
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ของโรงเรียน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ของโรงเรียน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ของโรงเรียน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ของโรงเรียน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ของโรงเรียน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เกตุชาติอารีน่า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : ของโรงเรียน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระน้ำเปี่ยมสุข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ของโรงเรียน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ของโรงเรียน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ของโรงเรียน
เพิ่มเติม..