กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธนียา พลเพชร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนุกฤทธิ์ จันทร์ทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายปิยพงษ์ บุญทอง
ครู

นายบุญฤทธิ์ ดำนุ้ย
ครู

นางสาวสุนิสา ศรีชะฎา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุกัญญา วงค์สม
ครู