กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดารุณี รัตนรัตน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุพิชชา ดำศรีสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศศิธร ฟุ้งเฟื่อง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1