ปฐมวัย

นางจุฑาลินทร์ นวลมังสอ
ครู
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวชลธิชา เกตุชาติ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวอรนุช โสพรรณโชติ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสุกัญญา แซ่เลี้ยง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางพรนุช หมื่นจร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุพรรณี วิทยอภิบาลกุล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางทิวาพร ไชยนุรัตน์
ครู

นางสาวอังคณา รัตนภักดี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสุธาทิพย์ ศรีรินทร์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1