วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์

     โรงเรียนเกตุชาติศึกษา มุ่งพัฒนาคุณธรรม  นำความรู้ สู่ความเป็นคนดี 

      มีวินัย ใฝ่เรียนรู้คู่เทคโนโลยี ตามวิถีความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ 

      รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา

       วิชาการเด่น    เน้นคุณธรรม   นำสังคมพัฒนา