บุคลากร

นายศิรพันธ์ คล้ายเขียน
พนักงานขับรถ

นายปณัฐพงศ์ กาญจนโสภาคย์
พนักงานขับรถ

นายปิยพงษ์ บุญทอง
พนักงานขับรถ

นายวิศิษฏ์ สงชุม
พนักงานขับรถ

นายพรรลภ สงชุม
พนักงานขับรถ

นายสัมฤทธิ์ วรรณแสง
พนักงานขับรถ

นายเชาวลิต หนูเกลี้ยง
พนักงานทั่วไป

นางสาวประเสริฐ นุ่มสม
แม่ครัว

นางสาวสุดา กาญจนสุวรรณ
แม่ครัว

นางแดง ยอดสุรางค์
แม่ครัว